A. Fakultas & Prodi

FAKULTAS DAN PRODI

FAKULTAS
 
PRODY
Tarbiyah (Ty) : Pendidikan Agama Islam
    Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
    Pendidikan Guru Raudlatul Athfal
     
Ekonomi dan Bisnis Islam (Ebi) : Ekonomi Syariah
    Perbankan Syariah
     
Syariah (Sy) : Al-Ahwal Al-Syakhsyiyyah
    Hukum Ekonomi Syariah
     
Dakwah (D) : Pengembangan Masyarakat Islam
    Manajemen Dakwah